Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

EUROSTYLE spol.s.r.o
Obchodná 72
Bratislava 81106
Slovensko
IČ: 31364331
DIČ: 2020352961

Zodpovedná osoba a kontakt

Roman Pšenko, Tel: 0905714312, E.mail: eurostyle@footwork.sk

Pracovná doba:  8:00 - 16:00

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "EUROSTYLE s.r.o" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy EUROSTYLE s.r.o s obchodným názvom FOOTWORK, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: footwork.obuv@gmail.com, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 24 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Predávajúci má právo stornovať objednávku  v prípade, že objednané veľkostné číslo je už vypredané. O tom bude následne kupujúci informovaný e-mailom, poprípade telefonicky.

 

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

osobný odber

Objednávku je možné si vyzdvihnúť v nasledujúci deň v jednej z našich predajní za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. Pri objednávkovom procese v treťom nákupnom kroku  ''informácie o Vás'' po kliknutí na priečinok  ''zadať poznámku pre predajcov'' napíšte prosím adresu našej predajne v ktorej si chcete tovar vyzdvihnúť. O doručení Vášho objednaného tovaru na jednu z našich predajní Vás budeme informovať. Objednávky je možné si vyzdvihnúť počas otváracích hodín danej predajne najneskôr do troch pracovných dní. Ak by ste na vyzdvihnutie Vami objednaného tovaru potrebovali viac ako tri pracovné dni, prosím informujte nás (telefonicky, e-mailom). V opačnom prípade Vám bude po uplynutí tejto doby Vaša objednávka stornovaná. Ďakujeme za pochopenie.

KURIER

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou.
Doprava, ak nebude uvedené inak, je do ceny nákupu 100 eur účtovaná vo výške 6 eur. Nad túto sumu je cena dopravy zadarmo.Cena dopravy platí iba v SR. Ak je tovar objednaný z inej krajiny EÚ ako SR o cene dopravy Vás budeme informovať, prípadne môžete zavolať na našu zákaznickú linku 0905 714 312. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je do ceny nákupu 100 eur účtované vo výške 6 eur. Nad túto sumu je cena poštovného zadarmo.Daná cena poštovného platí iba v SR. Aj je tovar objednaný z inej krajiny EÚ ako SR o cene poštovného Vás budeme informovať, prípadne môžete zavolať na našu zákaznícku linku 0905 714 312.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávateľ zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovaných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

 

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 15 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a písomne tu uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 15 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 15 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak je vrátený tovar poškodený(nosený), môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

Predávajúci môže naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 15 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. 

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe a vypísať tlačivo tu.. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu, či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie a výmenu tovaru!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

kuriér UPS - objednaný tovar Vám zašleme kuriérskou spoločnosťou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
dobierka poštou - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platba v hotovosti, alebo platobnou kartou.
bankový prevod - na základe nami potvrdenej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol, ktorý je potrebné uviesť pri zasielaní úhrady.V prípade platby na účet Vám budeme tovar expedovať až po pripísaní celkovej fakturovanej sumy.

Slovenská sporiteľňa : SK12 0900 0000 0001 7987 1446                                                                                                                                  

 

9) Bezpečnosť

Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) REKLAMÁCIA tovaru

V prípade, že na tovare, ktorý ste od nás kúpili, sa prejavila vada, alebo je poškodený, postupujte podľa reklamačného poriadku a vyplňte prosím tlačivo tu. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok. Výmena nepoužitého a nepoškodeného tovaru je možná do 15 dní od obdržania objednávky v originálnom a nepoškodenom obale. Výmenu je možné uskutočniť zadarmo v našej predajni na Obchodnej ul.č. 72 v Bratislave, alebo poslať na našu adresu. Tlačivo na vrátenie resp. výmenu tovaru nájdete tu. Náklady súvisiace s výmenou tovaru prepravnými spoločnosťami hradí kupujúci.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady tu, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe a vyplnené tlačivo tu. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu, či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude opravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš EUROSTYLE

Obchodné podmienky sú platné od 20.10.2015 do odvolania a platia výhradne pre internetový obchod shop.footwork.sk. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.